Извънкласни дейности - СУ "Отец Паисий"-гр.Самоков

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Актуално > Приобщаващо образование


Извънкласни дейности
Тематична област: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
Подобласт: ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЗНАНИЯ И КУЛТУРА
Група по „Гражданско образование” IX клас,
ръководител Даниела Петровска, ст. учител по английски език
Основната цел на разглежданите теми е формиране на социално ангажирани личности с изградени умения и компетентности, които да отстояват своите права и да не накърняват достойнството и правата на другите.В следствие на дискутираните теми учениците постепено променят мирогледа и взимоотношенията си. Активно работят за създаване на благоприятен микроклимат в класа и изграждане на приятелски взимоотношения и взаимопомощ.
Придобиват на необходимите знания, умения, компетентности за критично мислене, хуманизъм и прояви на търпимост и компромиси - да живеем и работим заедно с другите и различните, които са изключително важни в процеса на социализация и утвърждаването им като личности, носители морална и нравствена воля.
Съдържателното ядро на темите по Гражданско образование е насочено към натрупване на граждански знания, включващи фундаментални идеи и информация, необходима на всеки човек, за да е ефективен и отговорен гражданин. Учениците натрупват умения и компетентности, които постепенно се превръщат в навици за общуване при решаване на социални проблеми в бита, взимане на решения, работа в екип, решаване на конфликти и постигане на разбирателство.
      Теми са избрани от учениците, в зависимост от техният интерес към определена проблематика.
      Основна форма на работа е дискусията, която им позволява активно да участват и изразяват собствени ценности, нагласи, гледни точки.
 


Тематична област: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
 
Подобласт: ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ
 
Наименование на дейност „Светът около нас” VI клас,
 
ръководител Златина Тоскова, учител по английски език
 
 
В часовете за занимания на групата основно развивахме умението учениците свободно да се изразяват на теми, отговарящи на лексикалния запас, с който разполагат. Преговаряхме лексиката взета в редовните часове, както и изяснявахме недоразбраната граматика. Учениците работеха отговорно и старателно.


Тематична област: ДИГИТАЛНА КРЕАТИВНОСТ
Подобласт: КРЕАТИВНО МИСЛЕНЕ В ДЕЙСТВИЕ
Клуб  „Речи и дебати”
ръководител Марин-Асен Коджаиванов, учител по английски език
В съответствие с програмата и предвид извънредното положение и въвеждането на дистанционно обучение са разгледани повечето предвидени теми. Изучаваното през втория срок имаше за цел да задълбочи познанията на учениците с различните дисциплини по които могат да се явят на турнири на Фондация БЕСТ. Както и да разгледа по-детайлното изучаване на това как се изгражда и разписва аргумент, води кратка реч и сглобява позиция.
Освен това също бе отделено време за подготовка преди турнира в гр. Благоевград през февруари 2020 г. както и време за разглеждане на обратната връзка, която учениците получиха.
Учениците придобиха добро разбиране за правилата на интерпретация на литературна творба, изиграване на скеч без „блокиране“, т.е. споглеждане и докосване със съотборника, правилата за писане на реч, както и структурата за формиране на аргумент.
Произведенията с които учениците се явиха на турнира бяха избрани и научени от тях самите.

Тематична област: МАТЕМАТИКА
Подобласт: ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА
Група по интереси „Забавна математика“
ръководител: Магдалина Станкова Иванова - старши учител начален етап на основно образование
           Група за занимания по интереси, „Забавна математика“ започна заниманията  си на 19 септември, като до 01 април 2020 г. бяха проведени 70 ч. по програма.
В  групата взеха участие  всички 13 ученици от IIIа клас. Целите на програмата до момента при голяма част от учениците бяха постигнати.
           Учениците повишиха интереса си към математиката. На практика прилагат наученото в часовете по математика и в математическите състезания, като ползват някои от интегративните възможности на предмета. Те използват възможностите на математиката, за  да развиват логическото и творческото  си мислене, да развиват  наблюдателност, концентрация на мисленето, устойчивост на вниманието и паметта.
  Постигнатите резултати се състоят в това, че учениците познават и използват разнообразни математически средства за моделиране, конструиране и решаване на текстови задачи, изрази и ребуси.  Показват умения да разсъждават, да решават проблеми и да търсят отговори на математически нестандартни задачи като проявяват съобразителност, инициативност, предприемаческо търсене, креативност.  


Тематична област: МАТЕМАТИКА
Подобласт: ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА
Група за занимания по интереси „Вълшебства с числа“ –
ръководител: Антоанета Димитрова Механджийска-
старши учител в начален етап на основно образование
       Групата „Вълшебства с числа“ започна заниманията си на 17 септември 2019 г. и продължи до 16.01.2020 г. - 70 ч.  В  нея взеха участие  всички 26 ученика от I клас. Целите на програмата бяха постигнати. Учениците задълбочиха математическите си знания. На практика прилагат наученото в  часовете по математика и в математическите състезания като ползват някои от интегративните възможности на математиката. Учениците използват възможностите на математиката, за  да развиват логическото и творческото  си мислене, да развиват  наблюдателност, концентрация на мисленето, устойчивост на вниманието и паметта.
        Работата в групата по математика повиши интереса и мотивира първокласниците за занимания с математика и формиране на положително отношение към нея, развиви  умения за самостоятелна работа и работа в екип.
        Постигнатите резултати се състоят в това, че  учениците познават и използват разнообразни  математически средства за моделиране, конструиране и разрешаване на текстови задачи, изрази и ребуси.  Притежават  умения за работа в група, за водене на диалог и обсъждане на мнения и предложения за решаване на математическа ситуация.  Показват умения  да разсъждават, да решават проблеми и да търсят отговори на математически нестандартни задачи като проявяват съобразителност, инициативност, предприемаческо търсене, креативност.


Тематична област: ПРИРОДНИ НАУКИ
Подобласт: ОКОЛНА СРЕДА
Дейност на група по интереси „Млад природолюбител” –
Ръководител: Дарина Тихомирова Иванова -
учител начален етап, в група за ЦДО
       Групата „Млад природолюбител“ започна заниманията си през септември. Реализираните дейности бяха в рамките на 70 учебни часа. В  групата взеха участие 12 ученици от III клас. Целите на програмата до момента при голяма част от учениците бяха постигнати.
      Учениците развиват умения за работа в екип, изразяване на мнение и отстояване на позицията си. Опознават природните даденост, формират знания, екологично съзнание и ново отношение към околната среда. Показват умения  да разсъждават и да търсят решение на различни проблеми като проявяват съобразителност, инициативност и креативност. Чрез удовлетворението от творческите дейности те повишават мотивацията си за учене.


Тематична област: ПРИРОДНИ НАУКИ
Подобласт: ОКОЛНА СРЕДА
Дейност на клуб “Опазване на климата чрез енергийна ефективност“
Ръководител Силвия Янакиева, ст. учител по химия и биология
При сформирането на екипа, главно от петокласници, той се запозна с целите на проекта за опазване на климата  чрез енергийна ефективност в училище и с учениците от по- горните класове, имащи вече известен опит в тази дейност. Децата бързо усвоиха умения за работа с енерго измервателните уреди, предоставени на училището. Направени бяха измервания на температура, осветеност и съдържание на СО2 в класните стаи, коридори и други помещения .Енергийните патрули се научиха как да отразяват измерванията и да анализират резултатите, за да станат енергийни експерти, как да пазят топлината в класната стая и да проветряват правилно и ефективно.
           Участниците в клуба усвоиха предметни компетентности като знания за устойчиво развитие, енергийни източници(възобновяеми и невъзобновяеми), парников ефект и значението му за климата, свойства на СО2 и др. парникови газове, кръговрат на СО2 в природата, какви са основните източници на замърсяване на въздуха и водата и как да опазваме тези ценни “ съкровища“ на Земята.
          В коледната работилница на клуба беше изработена коледна украса от екологични материали – хартия , семена от леща, боб, жълъди , ориз, и др. под мотото „ Нека празничната ни украса да бъде без пластмаса“.
Учениците усвоиха умения за провеждане и анализ на експерименти, свързани със замърсители на въздуха , свойства на въглеродния диоксид , парников ефект, развиха и своите социално- комуникативни компетентности за аргументиране на мнение, представяне на резултати в различна форма, за участие в дискусия и др.


Тематична област: ПРИРОДНИ НАУКИ
Подобласт: ОКОЛНА СРЕДА
Клуб „Климатът и аз. Пестим енергия в училище“,
Ръководител: Мария Иванова, старши учител по физика.
Клубът започна работа с ученици от VII до XII клас.
Създаването на групата е част от инициативата за въвеждане на знания за климатичните промени и енергийна ефективност в българските училища.
Цел: Изграждане на поведение, насочено към пестене на енергия, което от своя страна допринася, както за намаляване на парникови газове в атмосферата, причиняващи климатичните промени, така и за икономия на финансови средства.
           Задачи: Задълбочаване знанията на учениците за видовете източници на енергия, тяхното използване и климатичните промени. Развиване творческите способности и умения на участниците за работа с измервателни уреди, провеждане и анализ на експерименти, събиране на информация, работа в екип.
Благодарение на инициативата в училището се повиши интересът към темата за опазване на климата и пестене на енергия. Съпричастни към работата бяха, както голяма част от учениците, така и учители, директори и персонал, които възприеха идеята за промяна на някои навици, свързани с разумно използване на отопление и електроенергия. Самите участници в екипите задълбочиха знанията си за енергийните източници, тяхното ефективно използване и уменията си  за работа с измервателни уреди. Засили се и активността им в часовете по природни науки.


Тематична област: ТЕХНОЛОГИИ
Подобласт: ЕЗИКОВ СВЯТ
Клуб за дейности по интереси "Книжка - пъструшка" ІІ клас
Ръководител – Екатерина Ковачева, старши учител в начален етап
Чрез  проектите, тържествата и занимателни игри, се повиши интереса и мотивацията на учениците за четене. Повиши се тяхната активност и инициативност, креативност, както и знанията им по Български език и литература. Учениците развиха своята четивна грамотност, комуникативните си умения и уменията за работа в екип.
 


Тематична област: ТЕХНОЛОГИИ
Подобласт: ЕЗИКОВ СВЯТ
Група за занимания по интереси“Азбукарчета“
Ръководител: Надежда Керефеина, старши учител в начален етап
Участници – учениците от IV a клас
Учениците с радост се включиха в разнообразни инициативи  и прояви, с които подобриха своя речников запас и добиха самочувствие. Ето някои от тях:
1.      Екскурзия до София- посещение на Националната библиотека „Св.Св. Кирил и Методий“
2.      Рецитал с произведения, посветени на зимата
3.      Драматизация на „Хитър Петър“
4.      Четене на книги в детската градина
5.      Рецитал за Баба Марта  изнесен в детска градина „Самоково“
 
Тематична област: ИЗКУСТВА И КУЛТУРА
Подобласт: СЦЕНИЧНИ ТАНЦОВИ ИЗКУСТВА
Дейност на група за занимания по интерес си “В ритъма на танца”
Ръководител - Елена Генова, начален учител в група за ЦДО I a клас
    През настоящата учебна година 2019/2020 успешно бяха изпълнени заложените в  програмата цели за  занимания по интереси в групата “В ритъма на танца”, а именно:
-         Създаване у децата положителна нагласа и траен интерес за общуване с музиката;
-         Създаване условия за развитие на вродените им музикални и танцови заложби и възможност за изява на присъщата им емоционалност и артистичност;
-         Обогатяване на двигателната и музикална култура на децата;
-         Развиване на умението им за работа в колектив;
  Постигнати са следните резултати:
-         Създаване на умения за движение с музиката;
-         Изграждане на добра двигателна култура;
-         Уменията и знанията, които учениците придобиват в
процеса на общуване с българския фолклор, съдействат училището да стане по-привлекателно място.
-         Провокиране на положителни емoции и формиране на ценности.
   Реализацията на дейностите по интереси показва полезността им за развитие на двигателна култура и емоционална интелигентност у учениците.

Тематична област: СПОРТ
Подобласт: ИНДИВИДУАЛНИ СПОРТОВЕ
Дейност на група по интереси „Шахмат” –
Ръководител Георги Георгиев Кацарски - учител по ИТ
       Групата „Шахмат“ започна заниманията си в края на 2019 г. В  нея взеха участие ученици от прогимназиален етап. Входа на реализиране на занятията учениците развиват умения за работа в екип, умения да разсъждават и да съобразителност. Учениците чрез този спорт развиват аналитичното мислене, учат се да мислят логично и не на последно място повишават своя интелект и IQ. Организираха и участваха в училищни и междуучилищни състезания. Ефективно участваха в ученическите игри по националния спортен календар. Училището стана домакин на Общински кръг на ученически игри 2019/2020 г., на който спечели първото място и така се класира за областен кръг на игрите. Очаква се входа на обучението в групата учениците да тренират паметта си; да взимат самостоятелни решения; да бъдат по-социални, като увлекат повече свои съученици да играят шахмат и да овладеят различни шахматни комбинации и техники.                                                                                                                                                                                                                                        


Тематична област: СПОРТ
Подобласт: ИНДИВИДУАЛНИ СПОРТОВЕ
Група за занимания по интереси „Отбор на звездите“
ръководител: Милена Джамбазова, старши учител по ФВС
До 13 март 2020 г., групата по футбол провеждаше своите занимания в двора или физкултурния салон на училището. Всички заложени цели и задачи бяха изпълнени. Заложени бяха и две публични изяви, които за жалост не можахме да изпълним: 24.03.2020 г. трябваше да изиграем футболен мач с ОУ "Кирил и Методий" гр. Самоков и на 7.05.2020 г. да посетим футболен мач на отбора на "Рилски спортист" гр.Самоков.

Тематична област: СПОРТ
Подобласт: ИНДИВИДУАЛНИ СПОРТОВЕ
Група по занимания по интереси „РИЛСКИ СКИОР”
ръководител Десислава Христова, ръководител катедра ИКТ
През 2019/2020 учебна година в училище СУ „Отец Паисий“ се сформира група по занимания по интереси “Рилски скиор“. Бяха поставени следните цели:
1.Да се  провокира интереса на учениците за овладяване на ски спорта
2.Да се развият физическите им качества и създадат двигателни умения за самостоятелно практикуване на ски спорта.
3. Да се подобри координацията и аеробния капацитет на учениците.
След края на заниманията целите бяха постигнати и се отчетоха  резултати като изграден колектив, развита  двигателната култура, както и достигнато добро ниво на физическа дееспособност.

Вълнуващи моменти от училищната лятна ваканционна програма
Назад към съдържанието | Назад към главното меню