1-ви клас - СУ "Отец Паисий"-гр.Самоков

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Училищна среда > Групи за ЦДО

1 - ва група за Целодневна организация на учебния ден, I клас ръководител Елена Генова
1.  Заниманията се планират според индивидуалните и груповите потребности на учениците;
2.  Родителите и учителите се информират за образователните постижения или затруднения на учениците, както и за степента на социализацията им;
3.  Създава се и се поддържа позитивна възпитателна и учебна среда;
        4.Учениците се насърчават, подпомагат и мотивират за самостоятелна работа;   
        5.Поощрява се стремежът на децата за справяне с трудностите, за самоизяви, постижения и конструктивно съревнование;
          6.Анализират се и се проследяват развитието и напредъкът на учениците в резултат от обучението им;
          7.Изграждат се умения за самооценка;
Заниманията по интереси включват:
–    художествено-творчески дейности (драматизация, рисуване, моделиране, изобразителна дейност);
–  дейности за развиване на математически интереси и наклонности;
–  спортни и игрови дейности;
–   дейности, подпомагащи речевото развитие на децата и уменията им за слу- шане с разбиране или четене с разбиране чрез възприемане на художествени и научнопопулярни текстове.
Организиране на допълнителни дейности през настоящата година:
-          организирането и координирането на обмяната на добри практики между учителите на съответните класове и групи в т. нар. Открит урок
-          участието в общоучилищни мероприятия;
-          проектно- базирано обучение
Назад към съдържанието | Назад към главното меню