6-ти клас - СУ "Отец Паисий"-гр.Самоков

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Училищна среда > Групи за ЦДО

7 - ма група за ЦДО, VI клас – ст. учител Татяна Копаранова
Часовете с групата се провеждат под ръководството на старши учител Татяна Копаранова.
Организираният отдих и физическата активност са два часа, през които се цели разтоваране на учениците от умственото напрежение и осъществяване на плавен преход към дейностите по самоподготовката. Провеждат се в училищния стол, физкултурния салон, библиотеката, мултимедийните кабинети и спортните площадки.
Самоподготовката е основен момент в целодневното обучение на учениците от групата, като акцентът се поставя не върху повторение на преподаването, а в създаване на спокойна, съзидателна среда за работа на учениците и засилване на уменията и увереността им за самостоятелна работа. Не се избързва с помощта, помага се само толкова, колкото е нужно, за да се насочи ученикът към по-нататъшна самостоятелна работа. Подпомагането, което получават учениците в групата стимулира активността им и е съобразена с техните индивидуални качества. За часовете по самоподготовка се осигуряват и консултации с учители по отделните учебни предмети. За споделяне на тези успешни практики, се проведе открит урок.
Заниманията по интереси имат за цел чрез разнообразен набор от достъпни и забавни дейности да предотвратят преумората, да развиват и обогатяват детското мислене, да допринесат за придобиване на полезни и нови знания или за интерпретиране и прилагане в практиката на вече получени и затвърдени знания. Провеждането на занимания по интереси се планира съобразно проучване интересите на учениците и възможностите на училището. През тази учебна година те включват дидактически игри, спортни игри, запознаване с различни и достъпно обяснени български обичаи, традиции и празници, четене на допълнителна литература и самостоятелно общуване с книгата, посещение на детски спектакли, изложби и концерти, игри по избор на учениците (домино, шах, лего игри и други), изготвяне на подходяща украса за празниците, лично творчество.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню