ЦПГНРН - СУ "Отец Паисий"-гр.Самоков

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Проекти > Минали проекти“Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения” на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР, финансиран по Оперативна програма «Околна среда 2014-2020 г.»

Организиране на мероприятия за подготовка и обучение на населението за реакция при наводнения и последващи кризи
Период на изпълнение:  декември 2017 г. – юни 2022 г.
Изпълнител: Консорциум „Дикон – БЧК“ с водеща роля на Дикон Груп ЕООД, в партньорство с Български червен кръст.
Възложител: Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерство на вътрешните работи (ГДПБЗН-МВР)
Цел на проекта:
Общата цел на договора е да се подпомогне ГДПБЗН-МВР в процеса на изпълнение на проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”, чрез организирането и провеждането на подготовката на населението за реакция при наводнения и последващи кризи. Провежданата подготовка обхваща изграждане на институционален капацитет чрез събиране на добри практики в държави членки на ЕС в областта на подготовката на населението, обучения на обучители и обучения на различни целеви групи от населението, разработване на учебни планове и програми и провеждане на национални състезания.
Специфичните цели на проекта включват:
®      Специфична цел 1: Да се изготви анализ на страни членки на ЕС с опит в подготовката на населението за реакция при наводнения и да се предложат и изберат два варианта на институции за подготовка на обучители;
®      Специфична цел 2: Да се изгради институционален капацитет за шестте центъра на ГДПБЗН-МВР, за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения - в гр. София, гр. Бургас, гр. Враца, с. Гергини – област Габрово, с. Бошуля – област Пазарджик и гр. Шумен, чрез подготовка на обучителите по проекта - служители на ГДПБЗН (към шестте центъра);
®      Специфична цел 3: Да бъдат разработени учебни планове и програми за подготовка на населението за реакция при наводнения;
®      Специфична цел 4: Да се проведе подготовка на населението за реакция при наводнения, като бъдат обхванати всички целеви групи (ученици, възрастни в нетрудоспособна възраст, възрастни в работоспособна възраст).
Преките ползватели на резултатите от изпълнението на договора са:
®      Преподавателски състав на ГД ПБЗН (700 служители);
®      Ученици от начален, основен и гимназиален курс на обучение (общо 78 000 ученици, от които 60 000 ще бъдат обучавани в „час на класа“);
®      Възрастни хора в неработоспособна възраст, над 60 г. (6 000 човека);
®      Възрастни хора в работоспособна възраст (общо 1 152 човека - представители на държавни учреждения, на местната власт, областните управи, учители);
®      Доброволци (3000 човека);
®      Представители на НПО и бизнеса (1 152 човека);
®      Представители на медиите (120 човека).
Дейности:
Основните дейности по проекта са както следва:
®      Дейност 1: Изграждане на капацитет на преподавателския състав в шестте центъра на ГДПБЗН-МВР, за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения - в гр. София, гр. Бургас, гр. Враца, с. Гергини – област Габрово, с. Бошуля – област Пазарджик и гр. Шумен. Общият брой на преподавателите, които ще бъдат обучени в рамките на тази дейност е 700 лица;
®      Дейност 2: Организиране и провеждане на обучения за ученици, в т.ч. обучения по самоспасяване и действия при долекарска помощ;
®      Дейност 3: Организиране и провеждане на подготовка за реакция при наводнения, за възрастни хора;;
®      Дейност 4: Организиране и провеждане на подготовка за реакция при наводнения, за другите целеви групи по проекта (НПО, доброволчески организации, представители на бизнес организации и на медиите);
®      Дейност 5: Организиране и провеждане на финални симулационни учения в шестте центъра, с представители на всички групи обучени участници.
Резултати от изпълнение на поръчката:
®      Избрани четири държави членки на ЕС, за които да се извършат проучвания и анализи на опита им, в областта на подготовката и обучението на населението за действия при наводнения и последващи кризи и избрани две държави членки, в които да се реализират обученията на преподавателския състав;
®      Организирани и проведени 4 обучения по 16 участника в две държави членки на ЕС (по две обучения във всяка държава членка на ЕС), вкл. осигурени лектори, придружаващи лица и преводачи, подготвени  материали за служителите, логистично осигурени  обучения;
®      Разработени обучителни планове,  програми и материали за обучение за обучителите, програми и материали за обучение на всички целеви групи по договора;
®      Организирано и проведено теоретично и практическо обучение на обучители, по тема: „Подготовка на населението за действия при наводнения и последващи кризи”, за 516 служители на ГДПБЗН-МВР;
®      Организирано и проведено практическо обучение на обучители и симулации на полигоните на шестте центъра, за 120 служители на ГДПБЗН-МВР;
®      Изградени екипи от обучители към всеки един от шестте центъра в София, Бургас, Враца, Габрово, Шумен и Пазарджик.   
®      Разработено Методическо ръководство за учители, за провеждане на занятия в рамките на „час на класния ръководител“;
®      Разработено Методическо ръководство за самоспасяване и действия преди пристигане на специализирани медицински екипи при инциденти, свързани с наводнения и последващи кризи;
®      Организирани и проведени обучения за представителите на всички целеви групи;
®      Организирани и проведени регионални и национални състезания;
®      Организирани и проведени финални симулационни учения по центрове, с представители на всички групи обучени участници.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню