Квалификационни дейности - СУ "Отец Паисий"-гр.Самоков

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Проекти > Минали проекти > "Образование за утрешния ден“

През октомври 2020 г. бяха реализирани квалификационни дейности  с 45 учители от нашето училище по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентн разтеж", съфинансиран от ЕС.
Педагогическите специалисти на СУ "Отец Паисий" гр. Самоков се обучиха в рамките на 32 учебни часа по темата:
"Развиване на знания и умения за създаване и използване на дигитални интерактивни материали в учебния процес".
За успешно премилато обучение от обучителната организация "ОРАК Инженеринг" ЕООД, участниците получиха по 2 квалификационни кредита. Иновативните и креативни учители на училището, прилагат в ежедневната си работа придобитите компетентности от обучението.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню