Приобщаващо образование - СУ "Отец Паисий"-гр.Самоков

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Проекти
===================================================================================================================================================================

В новоизградения ресурсен кабинет, финансиран по Проект "Подкрепа за приобщаващо образование",  се проведе открит урок на тема: Геометричните форми – видове и приложение в живота ни.
Под ръководството на ресурсния учител, г-жа Елза Янева, учениците показаха на гостите на урока своите знания и придобитите умения за откриване и определяне на вид, цвят и форма на  геометрични фигури в стаята. Заедно прочетоха приказката ,,Приятели‘‘, в която героите бяха квадрата, четириъгълника, правоъгълника и кръга. Направиха коледни  картички, рисуваха коледни курабии  под звуците на коледни песни. Гости на урока бяха директорът на училището, г-жа Лиляна Минкова, училищният психолог, логопедът, педагогическият съветник и други педагогически специалисти.
 
===================================================================================================================================================================

 СУ Отец Паисий“ град Самоков   оборудва нов специализиран ресурсен кабинет  и дооборудва кабинет по логопедия и психология по проект "Подкрепа за приобщаващо образование"
 

С удовлетвореност  СУ ... откри нов специализиран ресурсен кабинет  и дооборудва кабинет по логопедия и психология по проект "Подкрепа за приобщаващо образование"  - BG05M20P001-3.018.Откриването му бе на 05.07.2021 г. а официални гости на публичното събитие бяга зам. кмет  г-жа Люба Кленова и ст. експерт „ОМДС“ – Снежана Дамянова. Проектът BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран е от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню