Приобщаващо образование - СУ "Отец Паисий"-гр.Самоков

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Проекти
 

 СУ Отец Паисий“ град Самоков   оборудва нов специализиран ресурсен кабинет  и дооборудва кабинет по логопедия и психология по проект "Подкрепа за приобщаващо образование"
 

С удовлетвореност  СУ ... откри нов специализиран ресурсен кабинет  и дооборудва кабинет по логопедия и психология по проект "Подкрепа за приобщаващо образование"  - BG05M20P001-3.018.Откриването му бе на 05.07.2021 г. а официални гости на публичното събитие бяга зам. кмет  г-жа Люба Кленова и ст. експерт „ОМДС“ – Снежана Дамянова. Проектът BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран е от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню