Пестене на енергия - СУ "Отец Паисий"-гр.Самоков

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Проекти > BEACON
Образователен проект за пестене на енергия в училище

„МОСТ МЕЖДУ ДЕЙСТВИЯТА ЗА КЛИМАТА НА ЕВРОПЕЙСКО И НА МЕСТНО НИВО“ Е НОВИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЕКТ, по който работи СУ „Отец Паисий“. Проектът е насочен към откриване на възможности за пестене на енергия в училище и се изпълнява съвместно с Националния доверителен екофонд. Целта му е постигане на промяна в поведението на учениците, учителите и непедагогическия персонал към намаляване на потреблението на енергия, съчетано с поддържане на здравословен климат в класните стаи. В училището са създадени енергийни екипи с участието на ученици от 5 до 11 клас, които възприемат себе си като „енергопросветители“. Първите занятия бяха свързани със задълбочаване знанията на участниците за видовете енергоизточници и ефективното използване на топло- и електроенергията, както и развиване на умения за работа с измервателни уреди. Осъществиха се и първите енергийни обиколки за измерване на температура, осветеност и нива на въглероден диоксид в различни части на училищната сграда. Целта е така да се набележат и възможните енергоспестяващи мерки.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню