Извънкласни дейности - СУ "Отец Паисий"-гр.Самоков

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Актуално > Приобщаващо образование > Занимания по интереси > Архив


Извънкласни дейности
Тематична област: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
Подобласт: ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЗНАНИЯ И КУЛТУРА
Група по „Гражданско образование” IX клас,
ръководител Даниела Петровска, ст. учител по английски език
Основната цел на разглежданите теми е формиране на социално ангажирани личности с изградени умения и компетентности, които да отстояват своите права и да не накърняват достойнството и правата на другите.В следствие на дискутираните теми учениците постепено променят мирогледа и взимоотношенията си. Активно работят за създаване на благоприятен микроклимат в класа и изграждане на приятелски взимоотношения и взаимопомощ.
Придобиват на необходимите знания, умения, компетентности за критично мислене, хуманизъм и прояви на търпимост и компромиси - да живеем и работим заедно с другите и различните, които са изключително важни в процеса на социализация и утвърждаването им като личности, носители морална и нравствена воля.
Съдържателното ядро на темите по Гражданско образование е насочено към натрупване на граждански знания, включващи фундаментални идеи и информация, необходима на всеки човек, за да е ефективен и отговорен гражданин. Учениците натрупват умения и компетентности, които постепенно се превръщат в навици за общуване при решаване на социални проблеми в бита, взимане на решения, работа в екип, решаване на конфликти и постигане на разбирателство.
      Теми са избрани от учениците, в зависимост от техният интерес към определена проблематика.
      Основна форма на работа е дискусията, която им позволява активно да участват и изразяват собствени ценности, нагласи, гледни точки.
Тематична област: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
Подобласт: ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ
Наименование на дейност „Светът около нас” VI клас,
ръководител Златина Тоскова, учител по английски език
В часовете за занимания на групата основно развивахме умението учениците свободно да се изразяват на теми, отговарящи на лексикалния запас, с който разполагат. Преговаряхме лексиката взета в редовните часове, както и изяснявахме недоразбраната граматика. Учениците работеха отговорно и старателно.

Вълнуващи моменти от училищната лятна ваканционна програма
Назад към съдържанието | Назад към главното меню