Нов Шанс - СУ "Отец Паисий"-гр.Самоков

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Проекти > Минали проекти > ОП "НОИР"
 
Цел на проекта

Чрез ограмотяване и формиране на ключови компетентности да бъде улеснен по-нататъшният достъп на неграмотните и слабограмотни хора до общообразователна и професионална подготовка и съответно до по-конкурентно им участие на пазара на труда
Специфични цели
  Да бъде осигурено организационно и методически обучението на неграмотни и слабограмотни лица над 16 годишна възраст.
  Да бъдат включени в учебна дейност неграмотни и слабограмотни лица над 16 години, които нямат завършен начален етап или клас от прогимназиалния етап на основно образование.
  Да бъдат сертифицирани успешно завършилите обучението като предпоставка за успешното им включване в пазара на труда.
Основни проектни дейности
  Организиране на разяснителни дейности
  Осигуряване на обучението на възрастни с учебни и методически материали
  Квалификация на учители по андрагогика
  Провеждане на обучение за ограмотяване (изучаване на учебно съдържание за начален етап на образование)
  Провеждане на обучения за формиране на ключови компетентности (изучаване на учебно съдържание за клас от прогимназиялния етап на образование – V,VІ,VІІ клас)
  Сертифициране на резултатите от обучението
  Създаване на регистър за издадените удостоверения
По проект "Нов шанс за успех" в СОУ "Отец Паисий" гр. Самоков се обучаваха ученици от следните класове:
  1-4 клас;
  5 клас;
  7 клас.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню