На училище - СУ "Отец Паисий"-гр.Самоков

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Проекти > Минали проекти
Проектът „На училище с удоволствие” е  финансиран от ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ  ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА по Конкурсна процедура 33.10-2012, тема: ”Създаване на условия за равен достъп до качествено образование на ромските деца и ученици.

Целева група на проекта:

    24 ученици от ромски произход;

    50 ученици от друг етнически произход (българи, каракачани, турци)

    12 родители на ученици от ромски произход

    7 учители и служители в училището.

Цел на проекта:

Подобряване  на качеството на обучение на учениците от ромски произход в училището  чрез съвместно участие с техни съученици от други етнически общности в  интересни извънкласни образователни инициативи.

Специфичните цели на проекта:

     Подобряване на успеваемостта на учениците от ромски произход в  училище чрез използване на възможностите на непреднамереното образование  – получените знания, умения и навици от участие в съответните  извънкласни образователни модули ще се отразят и върху общата им и  специфична образователна подготовка.

    Мотивиране на  учениците от ромски произход за активно участие в образователния процес  посредством тяхното участие в интересни образователни дейности, което  превръща училището в привлекателно място за обучение.

     Мотивиране на родителите на учениците от ромски произход за повишен  родителски контрол над техните деца с оглед стимулиране на  посещаемостта и успеваемостта в училище, чрез провеждане на тренинги,  ръководени от подходящи специалисти в сферата на образованието на  възрастни.

    Повишаване на подготовката на учителите в училището за работа в мултиетническа среда, чрез провеждане на тренинги, ръководени от подходящи специалисти в сферата на образованието на възрастни.

Дейности по проекта:

Дейност №1: Техническа подготовка по изпълнението на проекта.

Дейност №2: Изграждане на училищен клуб „На училище с удоволствие”.

Дейност №3: Обучение на ученици по метода ”Връстници обучават връстници” по обучителен пакет „Училища без дискриминация”.

Дейност  №4: Провеждане на тренинг за повишаване информираността и придобиване  на практически умения на родителите за установяване на хармонични  взаимоотношения между родители и деца.

Дейност № 5: Провеждане на обучения с учители от училището в следните аспекти:

Теми: „Образование без предразсъдъци”; „Междукултурни отношения в училище”.

Обучители: със сертификати по темите.

Дейност  № 6: Провеждане на конкурс за избор на учители, които ще провеждат  образователни модули с ученици от ромски произход и техни съученици в  следните аспекти: Модул „Български език, литература и народно творчество.” Модул „Домашен бит, традиции и кулинария.” Модул „История, религия и етнография.” Модул „Информационни технологии и компютърен дизайн.”

Дейност № 7: Провеждане на образователен модул „Български език и литература и народно творчество”.

Дейност № 8: Провеждане на образователен модул „Домашен бит, традиции и кулинария”.

Дейност № 9: Провеждане на образователен модул „История, религия и етнография”

Дейност № 10: Провеждане на образователен модул „Информационни технологии и компютърен дизайн”

Дейност  № 11: Осигуряване на посреднически социалнопсихологически дейности на  участниците в проекта от медиатор (помощник – възпитател) от ромски  произход и супервайзер (социален работник)

Продължителност на проекта:

10 месеца: От месец септември 2012 г. до месец юни 2013 г.

Очаквани резултати:
    Повишаване на качеството на образованието на учениците в училището.

   Ограничаване на отпадането от училище на застрашени ученици.

    Стимулиране на участието на семействата на учениците в процеса на образованието и възпитанието на техните деца.
Дейност № 5: Провеждане на обучения с учители от училището

Теми: „Образование без предразсъдъци”; „Междукултурни отношения в училище”.

Дата: 6 и 7 октомври 2012 г.

Място на провеждане: гр. Самоков, ул. „Авксенти Велешки” №1, р-т „Тропикана”

Организатори: СОУ „Отец Паисий” гр. Самоков
Назад към съдържанието | Назад към главното меню