Информация - СУ "Отец Паисий"-гр.Самоков

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Проекти > Равен достъп
 

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ BG05M2ОP001-5.001-0001
За трета поредна година СУ „Отец Паисий“, град Самоков участва в Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
 

Проектът за учебната 2023/2024 година се осъществява в следните дейности:
 

Дейност 2 - Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда;
 
дейност 3 - Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда;
 
Дейност 4 - Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда;
 
Дейност 5 - Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.
 
Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН) и цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.
 

===================================================================================================================================================================


Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ BG05M2ОP001-5.001-0001

За втора поредна година СУ „Отец Паисий“, град Самоков участва в Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
Проектът за учебната 2022/2023 година се осъществява в следните дейности:
Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда;
Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.);
Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.
Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

===================================================================================================================================================================

 


СУ „Отец Паисий“ – град Самоков участва в проект
№ BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.
Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.
Специфичните цели на този проект са:
§  Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда.
§  Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене.
§  Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.
Дейностите, в които училището участва, са:
Дейност 1. Закупуване на технически средства за педагогическите специалисти и учениците за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
Дейност 2. Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
Дейност 3. Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
Дейност 4. Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда.
Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия.
По проекта е получена компютърна техника – 46 бр. преносими компютри за ученици и метален шкаф за зареждане на същите, както и 15 бр. лаптопи за педагогическите специалисти.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню