ПУДООС - СУ "Отец Паисий"-гр.Самоков

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Проекти
 

Околната среда може да се опази, ако се обединят усилията на всички хора.

 
 
В РАМКИТЕ НА НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021 Г.“ НА ТЕМА: „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА  - И АЗ УЧАСТВАМ“ , СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“-ГР. САМОКОВ РЕАЛИЗИРА
 
ПРОЕКТ „ДА УЧИМ И ИГРАЕМ НА ОТКРИТО В ПОДНОЖИЕТО НА РИЛА ПЛАНИНА“
 
 
 
I.                      Целта на Проект „Да учим и играем на открито в подножието на Рила планина“ е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора, посредством възможността за финансиране на дейности от материален характер пряко включени и необходими за учебният и възпитателен процес, като се създаде възможност учениците прекарват приятно времето си навън по време на междучасията, учебните часове по Физическо възпитание и спорт, реализация на иновативната програма по учебен предмет „Умения и добродетели“ и часовете от целодневна организация на учебния ден, насочени към изявите по интереси на учениците от СУ „Отец Паисий“ – град Самоков.
 
1.             Чрез реализиране на Проекта ще успеем да накараме учениците да прекарват времето си на открито, като едновременно с това ще повишим тяхната екологична култура. Засаждайки дървета в училищния двор и грижейки се за тях ще се научат на отговорност към природата и ще придобият и доразвият знанията си по Човек и природа, опазване на околната среда, природните ресурси и биоразнообразието. От месец август 2020 година СУ „Отец Паисий“-гр. Самоков е част от мрежата на иновативните училища в Република България, като иновацията се състои в преподаването на иновативен учебен предмет „Умения и добродетели“. Целенасоченото развиване на умения и добродетели у учениците отключи техните скрити способности, любознателност и креативност, като ги ангажира и ги постави в центъра на учебния процес в нова образователна среда. Преподаването и практикуването на добродетели формира култура на характера и емоционална зрялост у учениците и ще бъде част от цялостния образователен модел на училището. Опазването на околната среда и екологичното образование винаги са били на фокус в СУ „Отец Паисий“-гр. Самоков. Ежегодно в училището се организират кампании по събирането на отпадъци и предаването им за рециклиране. Тематично се отбелязват  Световния ден на околната среда и биоразнообразието – 5 юни, Ден на земата – 22 април и др. Екологичното образование има за цел усвояване от учениците на екологични знания, изграждане на екологична култура, съзнание и поведение. Чрез обучението по екологично образование учениците се запознават със система от знания за природата и обществото, за взаимоотношенията между тях. Установяване взаимовръзката човек-общество-природа. Чрез обучението успяват ефективно да формират мотиви и потребности за изучаване на околната среда и мястото на човека в нея, създават умения за използването на тези знания в живота и умения за    събиране на нова информация, формират възгледи, нагласи, отношение и поведение за опазване на околната среда, формират лична гражданска отговорност към собственото поведение и към това на другите. Развиването на всички тези умения спомага за осигуряване на устойчиво развитие и култура на поведение.             
 
Ще доразвием училищния „Музей на екологията“, намиращ се в сградата и ще изнесем навън уроците по екологично образование чрез поставянето не пейки на открито, засаждане от страна на учениците на цветя в своеобразен еко кът в двора на училището, който ще бъде отбелязан с табела на проекта и ще остане за бъдещите ученици, които при постъпването си в училище ще поемат „щафетата“, за да продължи реализацията на проекта през годините напред. За всеки клас от начален етап ще бъде заделено пространство, за което да се грижат учениците, и в рамките на което ще могат сами да решат какво да засадят и как да се грижат за него.
 
2.                      В отговор на разпоредбите на чл. 21б, ал. 7 от изменената с Постановление № 289 от 12 декември 2018 година Наредбата за приобщаващото образование според която„в училището задължително се формира група или групи за занимания по интереси, свързани с играта на шах, в СУ „Отец Паисий“ – гр. Самоков десетли ученици участват в групи за занимания по интереси по шах. През изминалата 2019/2020 учебна година, участващия на Ученически игри, отбор по шах завърши на I-во място на Общински кръг и се класира на Областен кръг на игрите. В момента, поради усложнената епидемична обстановка групите не могат да провеждат своите занимания. Чрез  закупените по Проекта маси за игра на шах на открито ще разрешим този проблем. Очакваме още много ученици да изяват желание да се включат в заниманията по шахмат.
 
3.   Ще бъде обновена спортната площадка на училището чрез закупуване на нови табла за баскетболните кошове, за часовете по физическо възпитание и спорт, за изявите по интереси, в часовете за спорт и отдих по време на обучението в ЦОУД.
 
II.          В Проекта ще бъдат включени всички ученици от СУ „Отец Паисий“ – град Самоков
 
IV.                По Проект „Да учим и играем на открито в подножието на Рила планина“ бяха закупени маси за игра на шах на открито, нови табла за баскетболните кошове и бе направена градинка с пролетни цветя, в която учениците от начален етап засадиха луковички.
 
 
V.                   За да бъде всичко завършено Община Самоков спомогна училището да получи дървен материал от общинското лесничейство за направата на класна стая за отдих и обучение на двора на училището. Сърдечно благодарим!
 
 
Околната среда може да се опази, ако се обединят усилията на всички хора.

 
 
Лиляна Минкова.Директор на СУ „Отец Паисий“-гр. Самоков

 
 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню