Тренинги - СУ "Отец Паисий"-гр.Самоков

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Проекти > Равен достъп


Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


Осъществяване на тренинги за повишаване на социално-емоционалните умения в ученето в СУ „Отец Паисий“-гр. Самоков
Учениците от начален, прогимназиален и гимназиален етап взеха участие в реализиране на дейностите по Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, осъществяване на тренинги за повишаване на социално-емоционалните умения в ученето в СУ „Отец Паисий“-гр. Самоков. В рамките на месец ноември всички паралелки в училището преминаха през курс, който бе провеждан от експерти в сферата на пожарна и аварийна безопасност, оказване на неотложна помощ на пострадал, както и от специлист психолог за реакция в случай на бедствие или непредвидимо събитие.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню