II клас - СУ "Отец Паисий"-гр.Самоков

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Иновации и дигитализация > "Иновативно училище"
             
          Работа върху непрекъснат текст- приказка чрез използване
                  на авторски интерактивни игри във втори клас в час
                                       по Умения и добродетели   
     Девиз:Четенето е модерно. Четенето е полезно“  
     Възможностите на  приказката като средство  за положително въздействие върху децата от начална училищна степен са изключетелни. Децата са чудесни и ние възрастните, сме отговорни за тяхното бъдеще. Затова  трябва да уважаваме  детския приказен свят и да се надяваме, да бъдем допуснати  в него. Защото, всеки живее в една приказка, в която героите са и добри и лоши, и нека направим своята приказка по- добра, а тя ще стане, когато  и самите ние станем по- добри.
Денят, в който спираме да играем, спираме и да се учим.” (У. Гласър)
„Търсачи на мъдрост“,  „Работилница за сръчковци и ...още нещо“ , „Да се чудим със Защотко“ са интерактивни игри базирани на идеята за т. нар. „активно учене“ – учене чрез игра, чрез преживяване и взаимодействие.
Цели:
1. Да се повиши  интереса и инициативността на учениците за усъвършенстване техниката на четене с разбиране ;
2. Учениците да получават и споделят знания и умения, базирани на личния опит и преживявания за повишаване на четивните си умения;
3. Да се постигне позитивна атмосфера и усвояване на умения за работа в екип;    
 Игрите се предлагат на децата в часа по Умения и добродетели. Учениците работят по групи. Поставят се  задачи за всяка група.  
Преди започване на работа по предложение на децата се изработват прости правила на поведение- конкретни, ясни и изпълними:
1. Изслушвам внимателно събеседниците си, без да ги прекъсвам.
2.Стремя се да бъда добронамерен и търпелив.
3.Уважавам чуждото мнение и не налагам своето.
4.Зачитам правата на другите.                                                                                                   5.Стремя се да бъда учтив с всички.
Методи и подходи: Игров метод, работа в екип.
Резултати от практиката:
  1. Повишена ангажираност и     мотивация на учениците за усъвършенстване     на четивните умения;
  2. Усвояване  на умения за активното учене;
  3. Усвояване на умения за работа в     екип;
  4. Формиране на положителна     емоционална нагласа към човешките добродетели –уважение, единство,     творчество
Описание на игрите
„Търсачи на мъдрост“
Цел на играта:
Да се повиши интереса и инициативността на учениците за усъвършенстване техниката на четене с разбиране ;
Учениците да получават и споделят знания и умения, базирани на личния опит и преживявания за повишаване на четивните си умения;
Да се постигне позитивна атмосфера и усвояване на умения за работа в екип;    
Протичане на играта: Прилага се в началото на урока. Учениците работят в екип. Четат приказката предоставена  от учителя. Всеки екип има задача за определено време да открие и формулира народната мъдрост, която носи приказката. Екипите отговарят на въпроси. Рисуват.
Приказките са: „Неволя“, „Да не вярваш“, „Снежанка“, „ Болен здрав носи“
 Подбирам такива приказки, в които намира място някаква несправедливост, има нарушение на общоприетия морал и правила на поведение. Поставяйки се на мястото на героя  децата разбират как трябва правилно да постъпят в подобна ситуация в реалния живот, защото ситуацията от приказката  дори неосъзнато детето пренася в своя живот и поведение.
        Децата стигат  до извода, че всяка  приказка носи поука и мъдрост, която може  да ни бъде полезна в живота.
Въпросите, които задавам са следните:
-Имате ли любим герой в приказката?
-С какво ти харесва той?
-Какви качества на героя можеш да изброиш? (Докажи отговора с постъпките на героя)
-Има ли у героя качества, които ти би желал да притежаваш?
-Има ли герой от постъпките на който ти би се срамувал?
-Има ли предмет от приказката, който би желал да притежаваш и  как би го употребил?
Приказката „Снежанка“
   Момичетата се отъждествяват със Снежанка, защото тя притежава качества като нежност, доброта, чистота,  красота, добронамереност. Любимият герой за някои момчета е ловецът, за други – не. Те се обосновават с това ,че не го харесват, защото не е постъпил много добре със Снежанка, че е изпълнявал поръките на злата вещица. Джуджетата също носят качества, които привличат децата- трудолюбие, отзивчивост,състрадателност, добронамереност. Децата правят уточнение, че въпреки  уродливостта си джуджетата са  много симпатични, защото са добри приятели и се грижат за Снежанка. Привлекателен образ за децата е образът на принца- смел, красив, добър и умен. Никой обаче не харесва злата вещица- нейните постъпки карат децата да изпитват срам. Подчерта се, че който върши зло в крайна сметка получава наказание.
Неусетно децата правят пренос на основната идея в реалния живот- че има тормозени деца, които трябва да вярват в собствените си сили и възможности. И всеки, който е добър  непременно ще заслужи добрите си приятели, които при необходимост ще му помогнат.
Рисуване на най- значимия за детето момент от приказката „Неволя“ и „ Да не повярваш“
     Знаем, че за децата от начална училищна степен рисунката е достъпно средство за изразяване  на художествените им впечатления. В рамките на интересуващия ни проблем ценността на детската рисунка е преди всичко в образния израз на съдържанието, което най- силно е впечатлило детето и проявата на емоционално отношение към него. Децата рисуват  най- интересните  за тях моменти от приказката като детайлно изобразяват главния герой и предмети, които са важни за него. Любимите си герои изобразяват в най- динамичните моменти- когато побеждават или  се спасяват от грозяща ги опасност. Прави впечатление, колко емоционално наситени са рисунките съпоставящи любими герои с други, които децата не одобряват. Малките ученици  изразяват своето отношение и чрез различни естетически средства – любимият герой е в ярки цветове, а лошият в тъмни. В някои от рисунките симпатията към добрия герой се изразява и с използване на допълнителни елементи- слънце, птици, цветя, пеперуди, сърчица.
„Работилничка за сръчковци и ...още нещо“ интерактивна игра, която се провежда в два последователни часа.
Цели на играта:
Учениците да получават и споделят знания и умения, базирани на личния опит и преживявания за усвояване на четивни умения;
Да се постигне позитивна атмосфера и усвояване на умения за работа в екип и положителна нагласа към човешките добродетели.
Протичане на играта:
1 час. Играта започва в началото на часа. Учениците са разделени на екипи. Прочитат приказката „Дядо и ряпа“ и изпълняват поставените задачи.  Задачите са различни за отделните екипи. Правят книжка- рисуват моменти от приказката, оцветяват и подреждат последователно отделните епизоди.
2 час. Играта започва в началото на часа. Учениците са разделени на екипи и изпълняват поставените задачи. Рисуват и изработват от хартия героите от приказката, разпределят роли и подготвят реплики. Определят артистите, които представят приказката „Дядо и ряпа“ като театър на пръсти.
„Да се чудим със Защотко“ – интерактивна игра  в ел. среда
Цел на играта: Да се получи обратна връзка за степента на формиране на
                            добродетелите- уважение, единство, творчество.
                            Децата да проявят творческото си въображение и положителна
                           емоционална нагласа към  тези добродетели в нестандартните си
                            отговори.
  Протичане на играта:
Играта започва в края на часа. Героят Защотко си задава странни въпроси, които изискват кратки отговори. Тези въпроси задава и на учениците като ги кани в своята „Детска чуднотека“. Заедно търсят отговори и задават въпроси. Най- интересните отговори се прочитат пред всички./Ако децата желаят/
                                                                                                Изготвил: А. Механджийска
                                                                                                                         
Назад към съдържанието | Назад към главното меню